1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Ingangsdatum:  1 juli 2019

Wallbox Chargers SL. (‘Wallbox’) biedt een oplaadoplossing voor elektrische voertuigen voor thuis- en zakelijke gebruikers met hardware en een online dienst voor het regelen van oplaadfuncties van intelligente oplaadapparaten die lokaal toegankelijk zijn op een netwerk en op afstand via het internet via deze website en een mobiele applicatie.

DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN BEVATTEN EEN BINDENDE ARBITRAGECLAUSULE EN EEN ONTHEFFING VAN DE RECHTEN OP VORDERINGEN NAMENS EEN GROEP IN PARAGRAAF 18.  DE VOORWAARDEN IN PARAGRAAF 18 ZIJN VAN INVLOED OP UW RECHTEN MET BETREKKING TOT HET OPLOSSEN VAN GESCHILLEN MET WALLBOX.  DAAROM MOET U DIT ZORGVULDIG DOORLEZEN.  ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, MAG U DE DIENSTEN VAN WALLBOX NIET GEBRUIKEN

1. De dienst en de eigenaar ervan

Dit document (samen met alle daarin vermelde documenten) bepaalt de voorwaarden voor het gebruik van deze website (support.wallbox.com) (de ‘Website’) en de Wallbox-dienst (‘Dienst’) met informatieverwerkingsfaciliteiten ter ondersteuning van de controle van elektronische oplaadapparaten voor voertuigen, beschikbaar gesteld via de myWallbox-portal op deze website (de ‘myWallbox-portal’), de WALLBOX mobiele toepassing (de ‘App’), en eventuele andere huidige of toekomstige toepassingen, ondersteuning of apparaten waarmee toegang kan worden verkregen tot de dienst.

Door gebruik te maken van deze website, de app of de dienst, stemt u de gebruiker (‘u’ of ‘gebruiker’) ermee in gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid, dat door verwijzing in deze gebruiksvoorwaarden is opgenomen.  Dus als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid, dient u deze website niet te gebruiken.

2. Gebruikers

2.1. De toegang tot bepaalde functies van de dienst vereist de voorafgaande registratie van de gebruiker en het aanmaken van een ‘myWallbox’-account, met de uitdrukkelijke instemming met deze gebruiksvoorwaarden. Het aanmaken van het account stelt de gebruiker in staat om te profiteren van intelligente gegevensbeheerfuncties volgens het dienstenpakket dat wordt gekozen uit de diensten die worden aangeboden door WALLBOX.

2.2. In de registratieprocedure moet de gebruiker de relevante formulieren van de website of de app invullen. De door de gebruiker ingevoerde gegevens moeten nauwkeurig, waarheidsgetrouw, actueel en volledig zijn, en het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze gegevens actueel te houden. De gebruiker is verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn/haar wachtwoord en is aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit ongeoorloofd gebruik, toegang, openbaarmaking of verlies daarvan. Elk gebruik van een gebruikersaccount met de juiste gebruikersnaam en het wachtwoord van de gebruiker wordt geacht te zijn uitgevoerd door de gebruiker die een dergelijk account heeft, en die in elk geval aansprakelijk is voor dit gebruik en deze toegang.

2.3. De accountgebruiker van ‘myWallbox’ heeft het recht om derden te machtigen om de dienst via de account van de gebruiker te gebruiken, door gebruikersaccounts aan te maken die dergelijke derden kunnen gebruiken. Deze derden worden in de praktijk gezien als gebruikers van de dienst en zijn gebonden aan deze gebruiksvoorwaarden. Alleen de houder van een ‘myWallbox’-hoofdaccount kan dergelijke subaccounts aanmaken, en daarmee verbindt hij/zij zich ertoe om alle geautoriseerde personen op de hoogte te stellen van de nalevingsvereisten met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden en is hij/zij als enige verantwoordelijk voor de naleving van dergelijke gebruiksvoorwaarden door hen allemaal.

2.4. De gebruiker is aansprakelijk voor het gebruik van de dienst dat hij/zij maakt of dat iemand anders maakt met behulp van zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord.

2.5. Evenzo moet de gebruiker zich houden aan deze gebruiksvoorwaarden en andere kennisgevingen, gebruiksregels en aanwijzingen die door Wallbox aan gebruikers worden verstrekt.

3. Minderjarige gebruikers

3.1. De website, app en dienst zijn bestemd voor volwassenen.  Een minderjarige kan alleen een gebruiker zijn als hij/zij uitsluitend onder de autorisatie en volledige verantwoordelijkheid van een ouder of wettelijke voogd valt, en dit als een gebruiker van een subaccount.

3.2. WALLBOX is in geen enkel geval aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de dienst door minderjarigen die door een gebruiker geautoriseerd zijn om de dienst te gebruiken.

4. Toegang tot de dienst via de app

4.1. WALLBOX maakt een app beschikbaar aan de gebruikers voor toegang tot en gebruik van de dienst via smartphones, tablets, smartwatches en andere soorten mobiele apparaten (hierna ‘mobiele apparaten’). Er zijn Android- en iOS-versies van de app beschikbaar om te downloaden in de toepasselijke app store, die de informatie over de dienst biedt, inclusief beschrijving, kenmerken en functies van de app en de technische vereisten voor de installatie en het gebruik ervan.

4.2. Na het downloaden van de app kan de gebruiker zich registreren en volgens de aanwijzingen zijn/haar ‘myWallbox’-account aanmaken, en dit geeft hem/haar toegang tot de functies van de dienst waarvoor registratie is vereist.

5. Functies van de dienst

5.1. Via de dienst kunnen gebruikers de dienst gebruiken via elk van de apparaten waarvoor Wallbox de app aanbiedt. De apparaten zijn ontworpen om gegevens en informatie te verzamelen die zijn gericht op het optimaliseren van het beheer van het elektrisch laden door de gebruikers van de dienst, maar alleen gebruikers die zijn geregistreerd op grond van deze gebruiksvoorwaarden kunnen gebruik maken van de dienst en het intelligente oplaadbeheersysteem van Wallbox.

5.2. Om de dienst te verbeteren kan WALLBOX op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving een onderdeel en/of element van de website, myWallbox-portal, app, dienst of hun werking of technische en gebruiksvoorwaarden eenzijdig wijzigen. Evenzo kunnen gebruikers door contact op te nemen met WALLBOX op het e-mailadres in de koptekst van deze gebruiksvoorwaarden, aan WALLBOX wijzigingen voorstellen die zij nuttig achten om de dienst te verbeteren, en ook om aanvullende informatie te verkrijgen of hun twijfels, klachten of suggesties op te lossen.  De acceptatie van suggesties door Wallbox houdt echter geen verplichting in voor WALLBOX.  Bovendien, als een gebruiker ideeën, suggesties of aanbevelingen verstrekt aan Wallbox (‘Feedback’), zal Wallbox een eeuwigdurende wereldwijde licentie hebben om dergelijke feedback te kopiëren, te bewaren, te gebruiken en op te nemen in zijn diensten of producten, zonder betaling van royalty’s of andere vergoeding voor de gebruiker.

6. Gebruik van de dienst

6.1. De gebruikers verbinden zich ertoe de dienst niet te gebruiken voor doeleinden die illegaal zijn, in strijd zijn met deze gebruiksvoorwaarden, die schadelijk zijn voor de belangen van derden of WALLBOX, of die op enigerlei wijze de reputatie van WALLBOX kunnen beschadigen of aantasten, of het normale gebruik of genot van de dienst kunnen voorkomen.

6.2. De gebruiker kan de dienst alleen gebruiken voor persoonlijke doeleinden en binnen het toepassingsgebied dat in deze gebruiksvoorwaarden zijn uiteengezet. De gebruiker mag geen enkele activiteiten uitvoeren die de dienst en/of de werking of ontwikkeling ervan kunnen schaden.

6.3. In aanvulling op het bovenstaande, en in het bijzonder, maar niet daartoe beperkt, zal de gebruiker zich onthouden van het gebruik van de dienst om:

a) gebruikersinhoud te uploaden of te verzenden naar Wallbox of zich bezig houden met gedrag op de website, met behulp van de app, of met de dienst die een schending van, of bedreiging voor, de veiligheid van de website, myWallbox-portal, de app, of de dienst vormen, met inbegrip van maar niet beperkt tot elektronische informatie met software die is ontworpen om een systeem te beschadigen of te verstoren, zoals een virus, worm of Trojaans paard;

b) onbevoegde toegang tot het account van iemand anders te verkrijgen of proberen te verkrijgen;

c) de website, myWallbox-portal, de app of de dienst gebruiken om de toepasselijke wetgeving te schenden. Deze overeenkomst is nietig waar verboden;

d) derden lastig te vallen of te storen en/of hun privacy te schenden;

e) zich voor te doen als de identiteit van andere gebruikers of derden;

f) andere gebruikers of derden te bespioneren;

g) derden op de hoogte te stellen van de locatie van andere gebruikers;

h) de reputatie, het imago en de goede naam van andere gebruikers of derden te schaden; en

i) het promoten van producten, diensten of activiteiten van eigen of derden voor reclame- of marketingdoeleinden.

6.4. WALLBOX behoudt zich het recht voor om de toegang van de gebruiker te blokkeren of zijn/haar account te verwijderen, alsook om eventuele passende juridische stappen te ondernemen, in het geval dat de gebruiker de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden schendt.

7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

7.1. De website, myWallbox-portal, app en dienst, evenals alle componenten en/of samengestelde delen van dezelfde, met inbegrip van maar niet beperkt tot, apparaten, technologieën, broncode, ontwerpen, tekst, handelsmerken, logo’s, video’s en afbeeldingen, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Wallbox en zijn licentiegevers zijn de eigenaren van de relevante intellectuele en industriële eigendomsrechten in dezelfde en/of hebben voor hun gebruik de relevante machtigingen of vergunningen verkregen van derden die eigenaar daarvan zijn. Gebruikers mogen dus geen acties ondernemen om de intellectuele eigendomsrechten van Wallbox of zijn licentiegevers te schenden of om toepassingen door Wallbox of zijn licentiegevers voor de bescherming van intellectuele eigendom aan te vechten, tegen te gaan of te verstoren.

7.2. De gebruiker mag geen enkele maatregel of apparaat omzeilen die/dat is geïmplementeerd om de intellectuele eigendomsrechten van de website, myWallbox-portal, app, dienst en/of een van hun componenten en/of elementen te beschermen.

8. Privacybeleid

8.1. Alle persoonsgegevens die worden verzameld bij de registratie van de gebruiker en/of tijdens het gebruik van de dienst zijn onderhevig aan het  privacybeleid van Wallbox, dat door verwijzing hierin is opgenomen. De gebruiker stemt uitdrukkelijk in met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens voor de doeleinden zoals beschreven in het privacybeleid.  Als u ons verzoekt om al uw persoonsgegevens te verwijderen, zal uw verzoek uw account en de overeenkomst tussen u en Wallbox beëindigen.

8.2. Na beëindiging van uw ‘myWallbox’-account zullen wij zonder nadere kennisgeving al uw persoonsgegevens verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming geeft voor het bewaren van persoonsgegevens met het oog op het verzenden van marketing-, promotionele en/of reclameberichten.

9. Aanpassingen

Wallbox kan van tijd tot tijd de gebruiksvoorwaarden aanpassen door een nieuwe versie op de website te plaatsen.  Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om regelmatig te controleren op aanpassingen in de gebruiksvoorwaarden.  Uw voortgezette gebruik van de dienst, website of app na het plaatsen van de nieuwe gebruiksvoorwaarden betekent dat u akkoord gaat met de wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden.  Als u niet akkoord gaat met wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden, moet u uw account opzeggen en het gebruik van de dienst, website en app beëindigen.

10. Het verzenden van vertrouwelijke informatie via de dienst

Alle informatie die door de gebruiker via de dienst wordt verzonden, wordt behandeld als vertrouwelijke informatie. Desondanks is Wallbox gerechtigd om dergelijke informatie te verwijderen indien deze als aanstootgevend of ongepast wordt beschouwd, alsook om te reageren op een administratieve of gerechtelijke procedure en om de bevoegde autoriteiten in staat te stellen toegang te krijgen tot dergelijke informatie, mits die toegang voldoet aan de toepasselijke wetgeving.

11. Technologische beperkingen

Van tijd tot tijd onderhoudt Wallbox de dienst en moet dan de beschikbaarheid van de dienst tijdelijk onderbreken voor onderhoud. Daarnaast erkent u dat er, naast de bovengenoemde onderbrekingen, veel elementen zijn die van invloed kunnen zijn op de werking van de dienst die buiten de controle van Wallbox vallen, zoals, maar niet beperkt tot, internet- of andere netwerkstoringen, omgevingsomstandigheden, overbelasting van het netwerk, verlies van connectiviteit, acties van software van derden, enz.  Wallbox is niet verantwoordelijk voor het niet beschikbaar zijn van de dienst als gevolg van deze gebeurtenissen.

12. Beperkte garantie, disclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen

12.1. WALLBOX is niet aansprakelijk voor beslissingen die door de gebruikers worden genomen als gevolg van de informatie die door de dienst wordt aangeboden, ongeacht de oorsprong ervan, noch voor de schade die wordt aangericht aan de gebruikers of derden door het gebruik van de dienst.

12.2. Wallbox is niet aansprakelijk voor de snelheid, surfkwaliteit en het gebruik van en de toegang tot de dienst door de gebruiker, die afhangt van de technische voorwaarden die door de gebruiker zijn aangegaan met zijn of haar internetprovider. Wallbox is daarom niet aansprakelijk voor de het niet beschikbaar zijn, opschorting of annulering van de toegang tot de dienst als gevolg van algemene connectiviteitsproblemen met betrekking tot het internet of verbindingsproblemen in het lokale netwerk die worden gebruikt om toegang te krijgen tot de dienst en storingen die te wijten zijn aan derden. Wallbox is niet aansprakelijk voor de continuïteit en de beschikbaarheid van de dienst wanneer deze niet kan worden gegarandeerd om redenen die buiten de controle van Wallbox vallen.

12.3 Wallbox garandeert u dat de website en de dienst terwijl u een geregistreerd account hebt zullen presteren in overeenstemming met de gepubliceerde specificaties op de website.

12.4 BEHALVE ZOALS BEPAALD IN PARAGRAAF 12.3, WORDEN DE DIENST, DE WEBSITE, DE MYWALLBOX-PORTAL EN DE APP AANGEBODEN OP BASIS VAN ‘ZOALS–HET-IS’, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EN, VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJZEN WALLBOX EN ZIJN LICENTIEGEVERS HIERBIJ ALLE GARANTIES, VERKLARINGEN OF VOORWAARDEN AF, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING ENIGE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK.  U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR HET BEPALEN DAT DE DIENST, DE WEBSITE, DE MYWALLBOX-PORTAL EN DE APP AAN UW EISEN VOLDOEN EN DE KWALITEIT HEBBEN DIE U NODIG HEBT, EN WALLBOX WIJST AL DERGELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID AF.  SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN GEEN UITSLUITINGEN VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE TOE, DUS DEZE DISCLAIMER IS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING EN U KUNT ANDERE WETTELIJKE RECHTEN HEBBEN DIE PER RECHTSGEBIED VERSCHILLEN.

13. Disclaimer

13.1. WALLBOX is niet aansprakelijk voor beslissingen die door de gebruikers worden genomen als gevolg van de informatie die door de dienst wordt aangeboden, ongeacht de oorsprong ervan, noch voor de schade die wordt aangericht aan de gebruikers of derden door het gebruik van de dienst.

13.2. Wallbox is niet aansprakelijk voor de snelheid, surfkwaliteit en het gebruik van en de toegang tot de dienst door de gebruiker, die afhangt van de technische voorwaarden die door de gebruiker zijn aangegaan met zijn of haar internetprovider. WALLBOX is daarom niet aansprakelijk voor de onmogelijkheid, opschorting of annulering van de toegang tot de dienst of verbindingsproblemen in het netwerk dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de dienst en storingen veroorzaakt door derden. WALLBOX is niet aansprakelijk voor de continuïteit en de beschikbaarheid van de dienst wanneer deze niet kan worden gegarandeerd om redenen die buiten de controle van WALLBOX vallen.

14. Termijn

14.1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht zolang de gebruiker zijn/haar ‘myWallbox’ actief houdt en/of gebruik maakt van de dienst.

14.2. Als uw account al meer dan 12 maanden inactief is, is Wallbox gerechtigd uw account en de overeenkomst met u te beëindigen door u op uw laatst bekende adres op de hoogte te stellen.

15. Schriftelijke communicatie

Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, aanvaardt de gebruiker dat de meeste communicatie met Wallbox van elektronische aard zal zijn. Wallbox zal contact opnemen met de gebruiker via elektronische post of door het weergeven van kennisgevingen in de dienst. De gebruiker aanvaardt het gebruik van deze elektronische communicatiemiddelen en erkent dat elke kennisgeving, informatie en andere communicatie die elektronisch door Wallbox wordt verzonden, voldoet aan regelgevende of andere wettelijke vereiste om schriftelijk te zijn.

16. Ondersteuning

16.1. Als de gebruiker contact wil opnemen met de klantenservice voor hulp, kan hij/zij de volgende middelen gebruiken:

E-mail

Een e-mail verzenden naar het adres service@wallbox.com.

Post

Post verzenden naar C/Anabel Segura 7, Planta Baja H, 28108 Alcobendas, Madrid, Spanje

17. Toepasselijke wetgeving en jurisdictie

17.1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Spaanse wetgeving, zonder afbreuk te doen aan de wetgeving ter bescherming van consumenten en gebruikers die in voorkomend geval van toepassing kan zijn.

17.2. In het geval van een geschil dat voortvloeit uit de levering van de dienst, zien de partijen uitdrukkelijk af van hun recht op een andere locatie of jurisdictie waarop ze mogelijk recht hebben en komen ze overeen om het in te dienen bij de rechtbanken van Barcelona.