Välkommen till Wallbox Support

Bläddra igenom våra Vanliga frågor för att hitta svar på dessa.

Användarvillkor

Ikraftträdande:  1 juli, 2019

Wallbox Chargers SL. (“Wallbox”) erbjuder en laddningslösning för elfordon för hemma- och företagsanvändare med maskinvara och en onlinetjänst för kontroll av laddningsfunktioner hos intelligenta laddningsenheter som är tillgängliga lokalt i ett nätverk och via internet via denna webbplats och en mobil applikation.

DESSA ANVÄNDARVILLKOR INNEHÅLLER EN BINDANDE SKILJEDOMSKLAUSUL OCH ETT AVSTÅENDE FRÅN RÄTTIGHETER TILL GRUPPTALAN I AVSNITT 18.  VILLKOREN I AVSNITT 18 PÅVERKAR DINA RÄTTIGHETER NÄR DET GÄLLER ATT LÖSA TVISTER MED WALLBOX.  DÄRFÖR BÖR DU GRANSKA DESSA NOGGRANT.  OM DU INTE SAMTYCKER TILL DESSA ANVÄNDARVILLKOR FÅR DU INTE ANVÄNDA WALLBOX TJÄNSTER

1. Tjänsten och dess ägare

Detta dokument (tillsammans med alla dokument som nämns däri) fastställer villkoren för användning av denna webbplats (support.wallbox.com) (“webbplatsen”) och Wallbox-tjänsten (“tjänsten”) med anläggningar för informationsbehandling som stöder kontroll av laddningsenheter för elbilar, som görs tillgängliga via Wallbox-portalen på denna webbplats (“Wallbox-portalen”), WALLBOX mobilapplikation (“appen”), och alla andra aktuella eller framtida program, support eller enheter genom vilka tjänsten kan nås.

Genom att använda den här webbplatsen, appen eller tjänsten ger du användaren (“du” eller “användaren”) ditt samtycke till att vara bunden av dessa användarvillkor och vår sekretesspolicy, som införlivas genom hänvisning i dessa användarvillkor.  Så om du inte samtycker till alla villkor i dessa användarvillkor och sekretesspolicy ska du inte använda denna webbplats.

2. Användare

2.1. För att få tillgång till vissa funktioner i tjänsten krävs en förhandsregistrering av användaren och skapandet av ett “Wallbox”-konto med uttryckligt samtycke till dessa användarvillkor. Skapandet av kontot ger användaren möjlighet att dra nytta av intelligenta datahanteringsfunktioner enligt de tjänstepaket som valts bland de som erbjuds av WALLBOX.

2.2. I registreringsförfarandet måste användaren fylla i relevanta formulär på webbplatsen eller i appen. De uppgifter som användaren uppger måste vara korrekta, sanna, aktuella och fullständiga, och det är användarens ansvar att hålla dessa uppgifter uppdaterade. Användaren är ansvarig för sekretessen för sitt lösenord och är ansvarig för eventuella skador som uppstår till följd av obehörig användning, åtkomst, avslöjande eller förlust därav. All användning av ett användarkonto med användarens korrekta användarnamn och lösenord kommer att anses ha genomförts av användaren som innehar ett sådant konto, som i alla fall ska hållas ansvarigt för denna användning och åtkomst.

2.3. “Wallbox”-kontoanvändaren har rätt att ge tredje part rätt att använda tjänsten via användarens konto genom att skapa underkonton som sådana tredje parter kan använda. Sådana tredje parter ska betraktas, för alla ändamål och avsikter, som användare av tjänsten, och är bundna av dessa användarvillkor. Endast innehavare av ett masterkonto för “Wallbox” kan skapa sådana underkonton, och genom att göra det åtar han/hon sig att informera alla auktoriserade personer om efterlevnadskraven avseende dessa användarvillkor, och han/hon är ensam ansvarig för att dessa användarvillkor uppfylls av alla.

2.4. Användaren ska vara ansvarig för användningen av tjänsten han/hon genomför eller någon genomför med hjälp av hans/hennes användarnamn och lösenord.

2.5. På samma sätt kommer användaren att följa dessa användarvillkor och andra meddelanden, regler för användning och anvisningar som tillhandahålls av Wallbox till användare.

3. Minderåriga användare

3.1. Webbplatsen, appen och tjänsten är för vuxna.  Minderåriga kan vara användare endast med tillstånd och fullt ansvar från, och som en underkontoanvändare av, en förälder eller vårdnadshavare.

3.2. WALLBOX ska inte i något fall vara ansvarigt för skador som uppstår till följd av användning av tjänsten av minderåriga som har fått tillstånd att använda tjänsten från en användare.

4. Åtkomst till tjänsten via appen

4.1. WALLBOX gör en app tillgänglig för användarna för att de ska få tillgång till och använda tjänsten via smartphones, surfplattor, smarta klockor och andra typer av mobila enheter (hädanefter “mobila enheter”). Android- och iOS-versioner av appen ska vara tillgängliga för nedladdning på tillämplig App Store, som kommer att erbjuda information om tjänsten, inklusive beskrivning, funktioner i appen och de tekniska kraven för dess installation och användning.

4.2. Efter nedladdning av appen kan användaren registrera och skapa ett “Wallbox”-konto enligt anvisningarna, och detta kommer att ge tillgång till funktionerna i tjänsten som kräver registrering.

5. Funktioner i tjänsten

5.1. Genom tjänsten kan användare använda tjänsten via någon av de enheter för vilka Wallbox erbjuder appen. Enheterna är utformade för att samla in data och information som syftar till att optimera hanteringen av elladdningen av användarna av tjänsten, men endast användare som registrerats i enlighet med dessa användarvillkor kan utnyttja tjänsten och Wallbox intelligenta laddningssystem.

5.2. För att förbättra tjänsten kan WALLBOX ensidigt när som helst och utan förvarning ändra alla komponenter och/eller delar av webbplatsen, Wallbox portal, appen, tjänsten, eller deras drift, eller tekniska villkor och användarvillkor. Likaså kan användare, i syfte att förbättra tjänsten, ge WALLBOX förslag på ändringar som de anser vara användbara, samt få ytterligare information eller åtgärda tvivel, klagomål eller förslag, genom att kontakta WALLBOX på e-postadressen i rubriken på dessa användarvillkor.  Wallbox godkännande av förslag innebär dock inte någon skyldighet för WALLBOX.  Dessutom, om en användare ger idéer, förslag eller rekommendationer till Wallbox (“feedback”), ska Wallbox ha en evig global licens att kopiera, behålla, använda och införliva sådan feedback i sina tjänster eller produkter, utan betalning av royalties eller andra hänsyn till användaren.

6. Användning av tjänsten

6.1. Användarna förbinder sig att inte använda tjänsten för ändamål som är olagliga, i strid med dessa användarvillkor, som skadar tredje parts eller WALLBOX intressen, eller som på något sätt kan skada eller försämra WALLBOX rykte eller förhindra normal användning eller åtnjutande av tjänsten.

6.2. Användaren kan endast använda tjänsten för personliga ändamål och inom det tillämpningsområde som anges i dessa användarvillkor. Användaren får inte utföra någon aktivitet som kan skada tjänsten och/eller dess funktion eller utveckling.

6.3. Utöver ovanstående, och särskilt men inte begränsat till det, ska användaren avstå från att använda tjänsten för att:

a) Ladda upp eller överföra till Wallbox användarinnehåll eller ägna sig åt aktiviteter på webbplatsen, med hjälp av appen, eller med tjänsten som utgör ett brott mot, eller hot mot, säkerheten för webbplatsen, Wallbox portal, appen eller tjänsten, inklusive men inte begränsat till elektronisk information som innehåller programvara som utformats för att skada eller störa ett system, till exempel ett virus, en mask eller en trojansk häst.

b) Skaffa eller försök att få obehörig åtkomst till någon annans konto.

c) Använda webbplatsen, Wallbox-portalen, appen eller tjänsten för att bryta mot gällande lagar; detta avtal är ogiltigt där det är förbjudet.

d) trakassera eller störa tredje part och/eller kränka deras integritet.

e) imitera identiteten på andra användare eller tredje part;

f) spionera på andra användare eller tredje part;

g) informera tredje parter om var andra användare befinner sig;

h) skada andra användare eller tredje parters rykte, image och anseende; samt

i) marknadsföra sina egna eller tredje parters produkter, tjänster eller verksamheter i reklam- eller marknadsföringssyfte.

6.4. WALLBOX förbehåller sig rätten att blockera åtkomsten för användaren eller radera hans/hennes konto, samt att vidta alla rättsliga åtgärder som kan vara lämpliga, i händelse av att användaren bryter mot bestämmelserna i dessa användarvillkor.

7. Immateriell och industriell äganderätt

7.1. Webbplatsen, Wallbox-portalen, appen och tjänsten, samt alla komponenter och/eller beståndsdelar av dessa, inklusive men inte begränsat till, enheter, tekniker, källkod, design, text, varumärken, logotyper, videor och bilder, skyddas av immateriella rättigheter. Wallbox och dess licensgivare är ägare till relevanta immateriella och industriella äganderätter i samma och/eller har fått för deras användning av relevanta tillstånd eller tillstånd från tredje part som är ägare därav. Därför ska användare inte vidta några åtgärder för att kränka Wallbox eller dess licensgivares immateriella rättigheter eller för att bestrida, motsätta sig eller störa några av Wallbox eller dess licensgivares program för skydd av immaterialrätter i något av dessa.

7.2. Användaren får inte kringgå någon åtgärd eller enhet som har införts för att skydda immateriella rättigheter på webbplatsen, Wallbox portal, appen, tjänsten och/eller någon av deras komponenter och/eller delar.

8. Sekretesspolicy

8.1. Alla personuppgifter som samlas in vid registreringen av användaren och/eller under användningen av tjänsten Wallbox sekretesspolicy, som införlivas genom hänvisning häri. Användaren samtycker uttryckligen till behandlingen av hans/hennes personuppgifter för insamling och användning av dessa personuppgifter för de ändamål som beskrivs i sekretesspolicyn.  Om du begär att vi raderar alla dina personuppgifter kommer din begäran att avsluta ditt konto och avtalet mellan dig och Wallbox.

8.2. Vid uppsägning av ditt “Wallbox”-konto raderar vi alla dina personuppgifter utan vidare varsel, såvida du inte uttryckligen godkänner lagring av personuppgifter i syfte att skicka marknadsförings och/eller reklammeddelanden.

9. Ändringar

Wallbox kan emellanåt ändra användarvillkoren genom att publicera en ny version på webbplatsen.  Det åligger användaren att regelbundet kontrollera om det finns ändringar i användarvillkoren.  Din fortsatta användning av tjänsten, webbplatsen eller appen efter att de nya användarvillkoren har offentliggjorts innebär att du godkänner ändringarna i användarvillkoren.  Om du inte samtycker till ändringar av användarvillkoren måste du avsluta ditt konto och sluta använda tjänsten, webbplatsen och appen.

10. Skicka konfidentiell information via tjänsten

All information som skickas av användaren via tjänsten ska behandlas som konfidentiell information. Trots detta har Wallbox rätt att stryka sådan information om den bedöms vara stötande eller olämplig, samt svara på administrativa eller rättsliga processer och tillåta behöriga myndigheter att få tillgång till sådan information om det krävs, under förutsättning att sådana tillgång överensstämmer med tillämplig lag.

11. Tekniska begränsningar

Wallbox underhåller då och då tjänsten och måste tillfälligt avbryta tillgängligheten av tjänsten för underhåll. Dessutom accepterar du att det, utöver nämnda avbrott, finns många faktorer som kan påverka driften av tjänsten som ligger utom Wallbox kontroll, såsom, men inte begränsat till, internetavbrott eller andra nätverksavbrott, miljöförhållanden, överbelastning, förlust av anslutning, åtgärder från tredje parts programvara osv.  Wallbox är inte ansvarigt för att tjänsten inte är tillgänglig på grund av dessa händelser.

12. Begränsad garanti, friskrivningsklausuler och ansvarsbegränsningar

12.1. WALLBOX ansvarar inte för beslut som fattas av användarna som ett resultat av den information som erbjuds av tjänsten, oavsett dess ursprung, eller för den skada som åsamkats användare eller tredje part genom användning av tjänsten.

12.2. Wallbox är inte ansvarigt vare sig för hastighet, surfkvalitet eller användning av och åtkomst till tjänsten av användaren, vilka beror på de tekniska villkor som användaren har avtalat med sin åtkomst leverantör. Därför ska Wallbox inte hållas ansvarigt för otillgänglighet, avstängning eller annullering av åtkomsten till tjänsten på grund av allmänna anslutningsproblem som rör internet eller anslutningsproblem i det lokala nätverk som används för att komma åt tjänsten och störningar på grund av tredje part. Wallbox ansvarar inte heller för kontinuiteten och tillgängligheten hos tjänsten när den inte kan garanteras på grund av anledningar som ligger utanför Wallbox kontroll.

12.3 Wallbox garanterar dig, medan du har ett registrerat konto, att webbplatsen och tjänsten fungerar i enlighet med publicerade specifikationer på webbplatsen.

12.4 MED UNDANTAG FÖR VAD SOM GARANTERAS I AVSNITT 12.3 TILLHANDAHÅLLS TJÄNSTEN, WEBBPLATSEN, MYWALLBOX-PORTALEN OCH APPEN I “SOM DET ÄR”-BASIS, UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER, OCH I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG FRISKRIVER SIG WALLBOX OCH DESS LICENSGIVARE HÄRMED FRÅN ALLA GARANTIER, UTFÄSTELSER ELLER VILLKOR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ELLER ICKE-INTRÅNG.  DU ÄR ANSVARIG FÖR ATT FASTSTÄLLA ATT TJÄNSTEN, WEBBPLATSEN, MYWALLBOX-PORTALEN OCH APPEN UPPFYLLER DINA KRAV OCH HAR DEN KVALITET SOM DU BEHÖVER, OCH WALLBOX FRÅNSÄGER SIG ALLT SÅDANT ANSVAR.  VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UNDANTAG AV EN UNDERFÖRSTÅDD GARANTI, SÅ DENNA ANSVARSFRISKRIVNING KANSKE INTE GÄLLER DIG OCH DU KAN HA ANDRA LAGLIGA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR BEROENDE PÅ JURISDIKTION.

13. Ansvarsfriskrivning

13.1. WALLBOX ansvarar inte för beslut som fattas av användarna som ett resultat av den information som erbjuds av tjänsten, oavsett dess ursprung, eller för den skada som åsamkats användare eller tredje part genom användning av tjänsten.

13.2. WALLBOX är inte ansvarigt vare sig för hastighet, surfkvalitet eller användning av och åtkomst till tjänsten av användaren, vilket beror på de tekniska villkor som användaren har avtalat med sin åtkomst leverantör. Därför ska WALLBOX inte hållas ansvarigt för omöjlighet, avstängning eller annullering av åtkomsten till tjänsten eller anslutningsproblem i det nätverk som används för att komma åt tjänsten och störningar som beror på tredje part. WALLBOX ansvarar inte heller för kontinuiteten och tillgängligheten av tjänsten när den inte kan garanteras av anledningar som ligger utanför WALLBOX kontroll.

14. Villkor

14.1. Dessa användarvillkor kommer att gälla så länge som användaren behåller “Wallbox” aktivt och/eller utnyttjar tjänsten.

14.2 Om ditt konto har varit inaktivt i över 12 månader har Wallbox rätt att avsluta ditt konto och dess avtal med dig genom att meddela dig på din senast kända adress.

15. Skriftlig kommunikation

Genom att acceptera dessa användarvillkor, accepterar användaren att största delen av kommunikationen med Wallbox kommer att vara elektronisk. Wallbox kommer att kontakta användaren via elektronisk post eller genom att visa meddelanden i tjänsten. Användaren accepterar användningen av dessa elektroniska medel för kommunikation och medger att alla meddelanden, information och annan kommunikation som skickas elektroniskt av Wallbox uppfyller alla lagstadgade eller andra rättsliga krav på att vara skriftliga.

16. Support

16.1. Om användaren vill kontakta kundtjänst för hjälp, kan han/hon använda följande metoder:

Elektronisk post

Skicka e-post till adressen [email protected].

Brevpost

Skicka brev till C/Anabel Segura 7, Planta Baja H, 28108 Alcobendas, Madrid, Spanien

17. Tillämpliga lagar och jurisdiktion

17.1. Dessa användarvillkor ska styras av lagarna i Spanien utan att det påverkar de lagar om konsumenter och användare som, i förekommande fall, kan vara tillämpliga.

17.2. I händelse av tvist till följd av tillhandahållandet av tjänsten, avstår parterna uttryckligen sin rätt till någon annan plats eller jurisdiktion som de kan ha rätt och samtycker till att använda sig av domstolarna i Barcelona.