Witamy w centrum obsługi Wallbox

Support Odpowiedzi na często zadawane pytania znajdziesz w naszym dziale Często zadawane pytania.

Regulamin

Obowiązuje od:  1 lipca 2019

Wallbox Chargers SL. („Wallbox”) oferuje rozwiązanie do ładowania pojazdów elektrycznych dla użytkowników domowych i biznesowych, obejmujące sprzęt i serwis online do sterowania funkcjami ładowania inteligentnych urządzeń ładujących, które są dostępne lokalnie w sieci i zdalnie przez Internet za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej i aplikacji mobilnej.

NINIEJSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA ZAWIERAJĄ WIĄŻĄCĄ KLAUZULĘ ARBITRAŻOWĄ ORAZ ZRZECZENIE SIĘ PRAW DO POZWÓW ZBIOROWYCH W SEKCJI 18.  WARUNKI ZAWARTE W PUNKCIE 18 MAJĄ WPŁYW NA PRAWA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE ROZWIĄZYWANIA SPORÓW Z FIRMĄ WALLBOX.  W ZWIĄZKU Z TYM POWINIENEŚ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z JEGO TREŚCIĄ.  JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA, NIE MOŻESZ KORZYSTAĆ Z USŁUG WALLBOX

1. Serwis i jego Właściciel

Niniejszy dokument (wraz ze wszystkimi wymienionymi w nim dokumentami) określa warunki korzystania z niniejszej witryny internetowej (support.wallbox.com) („Witryna”) oraz serwisu Wallbox („Serwis”) z urządzeniami do przetwarzania informacji wspomagającymi kontrolę urządzeń do ładowania pojazdów elektrycznych, udostępnianymi za pośrednictwem portalu Wallbox w niniejszej witrynie internetowej („Portal Wallbox”), aplikacji mobilnej WALLBOX („Aplikacja”) oraz wszelkich innych obecnych lub przyszłych aplikacji, wsparcia lub urządzeń, za pośrednictwem których można uzyskać dostęp do Serwisu.

Korzystając z niniejszej Witryny, Aplikacji lub Serwisu, użytkownik („Ty” lub „użytkownik”) wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz naszej Polityki prywatności, która została włączona do niniejszego Regulaminu przez odniesienie.  Jeśli więc nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami niniejszego dokumentu Regulaminu i Polityki Prywatności, nie powinieneś korzystać z tej Witryny.

2. Użytkownicy

2.1. Dostęp do niektórych funkcji Serwisu będzie wymagał uprzedniej rejestracji użytkownika i utworzenia konta „Wallbox”, z wyraźną akceptacją niniejszego Regulaminu. Utworzenie konta umożliwi użytkownikowi korzystanie z inteligentnych funkcji zarządzania danymi, zgodnie z pakietem usług wybranym spośród oferowanych przez WALLBOX.

2.2. W ramach procedury rejestracji użytkownik musi wypełnić odpowiednie formularze Witryny lub Aplikacji. Dane wprowadzone przez Użytkownika muszą być dokładne, prawdziwe, aktualne i kompletne, a użytkownik jest odpowiedzialny za ich aktualizację. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie w tajemnicy swojego hasła i ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z jego nieuprawnionego użycia, dostępu, ujawnienia lub utraty. Każde użycie konta użytkownika przy użyciu prawidłowej nazwy użytkownika i hasła użytkownika będzie uważane za dokonane przez użytkownika posiadającego to konto, który w każdym przypadku ponosi odpowiedzialność za to użycie i dostęp.

2.3. Użytkownik konta „Wallbox” ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania z Serwisu za pośrednictwem konta użytkownika, tworząc subkonta użytkownika, z których mogą korzystać osoby trzecie. Takie osoby trzecie będą uznawane za użytkowników Serwisu i będą je obowiązywać postanowienia niniejszego Regulaminu. Tylko właściciel konta głównego „Wallbox” może tworzyć takie subkonta, przy czym zobowiązuje się on do poinformowania wszystkich upoważnionych osób o wymogach dotyczących niniejszego Regulaminu i ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie tego Regulaminu przez wszystkie te osoby.

2.4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu, którego dokonuje on lub którego dokonuje ktokolwiek przy użyciu jego nazwy użytkownika i hasła.

2.5. Użytkownik będzie przestrzegał niniejszego Regulaminu oraz innych informacji, zasad użytkowania i wskazówek przekazanych użytkownikom przez Wallbox.

3. Użytkownicy niepełnoletni

3.1. Witryna, Aplikacja i Serwis są przeznaczone dla osób pełnoletnich.  Osoby niepełnoletnie mogą być użytkownikami tylko pod warunkiem, że są do tego upoważnione i w pełni odpowiedzialne i tylko jako użytkownicy subkonta posiadanego przez rodzica lub opiekuna prawnego.

3.2. WALLBOX nie ponosi w żadnym przypadku odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu przez osoby niepełnoletnie upoważnione do korzystania z Serwisu przez użytkownika.

4. Dostęp do Serwisu za pośrednictwem Aplikacji

4.1. WALLBOX udostępnia użytkownikom aplikację umożliwiającą dostęp i korzystanie z Serwisu za pośrednictwem smartfonów, tabletów, smartwatchów i innego rodzaju urządzeń mobilnych (dalej „urządzenia mobilne”). Wersje Aplikacji na systemy Android i iOS będą dostępne do pobrania w odpowiednim sklepie z aplikacjami, w którym dostępne będą informacje o Serwisie, w tym opis, właściwości i funkcje Aplikacji oraz wymagania techniczne dotyczące jej instalacji i użytkowania.

4.2. Po pobraniu aplikacji użytkownik może zarejestrować się i utworzyć swoje konto „Wallbox”, postępując zgodnie z podanymi wskazówkami, co umożliwi mu dostęp do funkcji Serwisu wymagających rejestracji.

5. Funkcje dostępne w ramach Serwisu

5.1. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu za pośrednictwem dowolnego urządzenia, dla którego Wallbox oferuje aplikację. Urządzenia te służą do zbierania danych i informacji mających na celu optymalizację zarządzania ładowaniem energii elektrycznej przez użytkowników Serwisu, przy czym z Serwisu i inteligentnego systemu zarządzania ładowaniem Wallbox mogą korzystać wyłącznie użytkownicy zarejestrowani zgodnie z niniejszym regulaminem.

5.2. W celu udoskonalenia Serwisu WALLBOX może jednostronnie zmienić w dowolnym czasie i bez uprzedzenia dowolny komponent i/lub element witryny, portalu Wallbox, aplikacji, serwisu lub ich działanie lub warunki techniczne i użytkowe. Podobnie użytkownicy, w celu udoskonalenia Serwisu, mogą sugerować WALLBOX wszelkie zmiany, które uznają za przydatne, a także uzyskać dodatkowe informacje lub rozwiać swoje wątpliwości i składać skargi lub sugestie, kontaktując się z WALLBOX pod adresem poczty elektronicznej podanym w nagłówku niniejszego regulaminu.  Przyjęcie sugestii przez Wallbox nie oznacza jednak dla WALLBOX powstania jakiegokolwiek zobowiązania.  Ponadto, jeśli użytkownik przekaże Wallbox jakiekolwiek pomysły, sugestie lub zalecenia („informacje zwrotne”), Wallbox będzie miał wieczystą, obowiązującą na całym świecie licencję na kopiowanie, przechowywanie, wykorzystywanie i włączanie takich Informacji zwrotnych do swoich usług lub produktów, bez konieczności uiszczania opłat licencyjnych lub innego wynagrodzenia na rzecz użytkownika.

6. Korzystanie z Serwisu

6.1. Użytkownicy zobowiązują się nie korzystać z Serwisu w celach niezgodnych z prawem, naruszających niniejszy regulamin, szkodzących interesom osób trzecich lub WALLBOX lub mogących w jakikolwiek sposób zaszkodzić lub pogorszyć reputację WALLBOX lub uniemożliwić normalne korzystanie z Serwisu.

6.2. Użytkownik może korzystać z Serwisu wyłącznie do celów osobistych i w zakresie określonym w niniejszym regulaminie. Użytkownik nie może podejmować żadnych działań, które mogą zaszkodzić Serwisowi i/lub jego funkcjonowaniu lub rozwojowi.

6.3. W dodatku do powyższego i w szczególności, ale nie wyłącznie, użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu w celu:

a) Przekazywania lub transmitowania do Wallbox jakichkolwiek treści użytkownika lub angażowania się w działania w witrynie, za pomocą aplikacji lub serwisu stanowiące naruszenie lub zagrożenie dla bezpieczeństwa Witryny, portalu Wallbox, aplikacji lub serwisu, w tym między innymi wszelkich informacji elektronicznych zawierających oprogramowanie mające na celu uszkodzenie lub zakłócenie działania systemu, takie jak wirus, robak lub koń trojański.

b) Uzyskiwania lub podejmowania prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do konta innej osoby.

c) Korzystania z Witryny, Portalu Wallbox, Aplikacji lub Serwisu w celu naruszenia obowiązującego prawa; niniejsza umowa jest nieważna w miejscach, w których jest to zabronione.

d) nękania lub zakłócania spokoju osób trzecich i/lub naruszania ich prywatności.

e) podszywania się pod tożsamość innych użytkowników lub osób trzecich;

f) szpiegowania innych użytkowników lub osób trzecich;

g) informowania osób trzecich o lokalizacji innych użytkowników;

h) szkodzenia reputacji, wizerunkowi i nieposzlakowanej opinii innych użytkowników lub osób trzecich; oraz

i) promowania produktów, usług lub działań własnych lub osób trzecich w celach reklamowych lub marketingowych.

6.4. WALLBOX zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu użytkownika lub usunięcia jego konta, a także do podjęcia stosownych działań prawnych w przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego regulaminu.

7. Prawa własności intelektualnej i przemysłowej

7.1. Witryna, Portal Wallbox, Aplikacja i Serwis, a także wszystkie ich elementy i/lub części składowe, w tym między innymi urządzenia, technologie, kody źródłowe, projekty, teksty, znaki towarowe, logo, filmy i obrazy są chronione prawami własności intelektualnej. Firma Wallbox i jej licencjodawcy są właścicielami odpowiednich praw własności intelektualnej i przemysłowej i/lub uzyskali na ich wykorzystanie odpowiednie zezwolenia lub pozwolenia od osób trzecich, które są ich właścicielami. W związku z tym użytkownicy nie powinni podejmować żadnych działań naruszających prawa własności intelektualnej firmy Wallbox lub jej licencjodawców ani kwestionować, sprzeciwiać się lub zakłócać działania firmy Wallbox lub jej licencjodawców w zakresie ochrony własności intelektualnej.

7.2. Użytkownik nie może obchodzić żadnych środków ani urządzeń wdrożonych w celu ochrony praw własności intelektualnej witryny, portalu Wallbox, aplikacji, serwisu i/lub ich komponentów i/lub elementów.

8. Polityka prywatności

8.1. Wszystkie dane osobowe zebrane podczas rejestracji użytkownika i/lub podczas korzystania z serwisu podlegają Polityce prywatności firmy  Wallbox, która jest włączona do niniejszego dokumentu przez odniesienie. Użytkownik wyraża wyraźną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych do celów opisanych w Polityce prywatności.  Jeśli zażądasz usunięcia wszystkich swoich danych osobowych, Twoje żądanie spowoduje zamknięcie konta użytkownika i rozwiązanie umowy między Tobą a Wallbox.

8.2. Po zamknięciu konta „Wallbox” usuniemy wszystkie Twoje dane osobowe bez dodatkowego powiadomienia, chyba że wyraźnie zezwolisz na zachowanie danych osobowych w celu wysyłania wiadomości marketingowych, promocyjnych i/lub reklamowych.

9. Zmiany

Wallbox może od czasu do czasu wprowadzać zmiany w Regulaminie, publikując ich nową wersję w Witrynie.  Obowiązkiem użytkownika jest regularne sprawdzanie zmian w regulaminie.  Dalsze korzystanie z Serwisu, Witryny lub Aplikacji po opublikowaniu nowego Regulaminu oznacza akceptację zmian w Regulaminie.  Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na zmiany w regulaminie, musi usunąć swoje konto i zaprzestać korzystania z serwisu, witryny i aplikacji.

10. Wysyłanie informacji poufnych za pośrednictwem Serwisu

Wszelkie informacje przesyłane przez Użytkownika za pośrednictwem serwisu będą traktowane jako informacje poufne. Niezależnie od tego Wallbox ma prawo do usunięcia takich informacji, jeśli zostaną one uznane za obraźliwe lub niewłaściwe, jak również do odpowiedzi na procesy administracyjne lub sądowe oraz do umożliwienia właściwym organom dostępu do takich informacji, jeśli jest to wymagane, pod warunkiem, że taki dostęp jest zgodny z obowiązującym prawem.

11. Ograniczenia technologiczne

Od czasu do czasu Wallbox wykonuje konserwację Serwisu i musi tymczasowo przerwać jego dostępność w celu przeprowadzenia konserwacji. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poza wspomnianymi przerwami istnieje wiele elementów, które mogą wpłynąć na działanie serwisu poza kontrolą firmy Wallbox, takich jak m.in. przerwy w dostępie do Internetu lub innych sieci, warunki środowiskowe, przeciążenie sieci, utrata łączności, działania oprogramowania osób trzecich itp.  Wallbox nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu spowodowaną tymi zdarzeniami.

12. Ograniczona gwarancja, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności

12.1. WALLBOX nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez użytkowników w wyniku informacji oferowanych przez serwis, niezależnie od ich pochodzenia, ani za szkody wyrządzone użytkownikom lub osobom trzecim w wyniku korzystania z serwisu.

12.2. Wallbox nie ponosi odpowiedzialności za szybkość, jakość przeglądania oraz korzystanie i dostęp do serwisu przez użytkownika, które zależą od warunków technicznych uzgodnionych przez użytkownika z dostawcą Internetu. W związku z tym Wallbox nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność, zawieszenie lub anulowanie dostępu do Serwisu z powodu ogólnych problemów z łącznością w Internecie lub problemów z połączeniem w sieci lokalnej wykorzystywanej do dostępu do Serwisu oraz zakłócenia spowodowane przez osoby trzecie. Wallbox nie ponosi również odpowiedzialności za ciągłość i dostępność Serwisu, gdy nie może być ona zagwarantowana z przyczyn niezależnych od Wallbox.

12.3 Wallbox gwarantuje użytkownikowi, w czasie posiadania przez niego zarejestrowanego konta, że witryna i serwis działają zgodnie ze specyfikacjami opublikowanymi w witrynie.

12.4 Z WYJĄTKIEM GWARANCJI WYMIENIONYCH W SEKCJI 12.3, SERWIS, WITRYNA, PORTAL MYWALLBOX I APLIKACJA SĄ UDOSTĘPNIANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, A W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO SPÓŁKA WALLBOX I JEJ LICENCJODAWCY NINIEJSZYM ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, OŚWIADCZEŃ I WARUNKÓW, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI.  UŻYTKOWNIK PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA USTALENIE, CZY USŁUGA, WITRYNA, PORTAL MYWALLBOX I APLIKACJA SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA I MAJĄ JAKOŚĆ, KTÓREJ POTRZEBUJE, A WALLBOX ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W TYM ZAKRESIE.  NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE DOROZUMIANEJ GWARANCJI, DLATEGO NINIEJSZE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MOŻE NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA, A UŻYTKOWNIK MOŻE MIEĆ INNE PRAWA, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD JURYSDYKCJI.

13. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

13.1. WALLBOX nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez użytkowników w wyniku informacji oferowanych przez serwis, niezależnie od ich pochodzenia, ani za szkody wyrządzone użytkownikom lub osobom trzecim w wyniku korzystania z Serwisu.

13.2. WALLBOX nie odpowiada również za szybkość, jakość przeglądania i korzystania oraz dostęp do Serwisu przez użytkownika, które zależą od warunków technicznych uzgodnionych przez użytkownika z jego dostawcą Internetu. W związku z tym WALLBOX nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność, zawieszenie lub anulowanie dostępu do Serwisu lub problemy z połączeniem w sieci wykorzystywanej do dostępu do Serwisu oraz zakłócenia spowodowane przez osoby trzecie. WALLBOX nie ponosi również odpowiedzialności za ciągłość i dostępność Serwisu, gdy nie może być ona zagwarantowana z przyczyn niezależnych od WALLBOX.

14. Okres obowiązywania

14.1. Niniejszy regulamin obowiązuje tak długo, jak długo użytkownik utrzymuje aktywne konto „Wallbox” i/lub korzysta z serwisu.

14.2 Jeżeli konto użytkownika jest nieaktywne przez ponad 12 miesięcy, Wallbox ma prawo do zamknięcia konta i rozwiązania umowy z użytkownikiem poprzez powiadomienie go o tym na ostatni znany adres.

15. Zawiadomienia w formie pisemnej

Akceptując niniejszy regulamin, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że większość komunikacji z firmą Wallbox będzie odbywała się drogą elektroniczną. Wallbox będzie kontaktować się z użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej lub poprzez wyświetlanie powiadomień w Serwisie. Użytkownik zgadza się na korzystanie z tych elektronicznych środków komunikacji i potwierdza, że wszelkie zawiadomienia, informacje i inne komunikaty przesyłane drogą elektroniczną przez firmę Wallbox spełniają ustawowy lub inny prawny wymóg zachowania formy pisemnej.

16. Wsparcie

16.1. Jeśli użytkownik chce skontaktować się z działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy, może skorzystać z następujących opcji:

Poczta elektroniczna

Adres poczty elektronicznej: [email protected].

Poczta

Adres pocztowy do korespondencji: C/Anabel Segura 7, Planta Baja H, 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania

17. Stosowane prawo i jurysdykcja

17.1. Niniejszy regulamin podlega prawu hiszpańskiemu, bez uszczerbku dla praw ochrony konsumentów i użytkowników, które w danym przypadku mogłyby mieć zastosowanie.

17.2. W przypadku jakiegokolwiek sporu wynikającego ze świadczenia usługi, strony wyraźnie zrzekają się prawa do jakiegokolwiek innego miejsca lub jurysdykcji, do której mogłyby być uprawnione i zgadzają się na postępowanie sądowe w Barcelonie.